Kontaktinformasjon : (+47) 22 25 94 60 post@feral.no

Produkter

Flow Divider – TQ

Teknisk informasjon

Flödesavdelare typ TQ delar (samlar) det totala flödet in i (ut ur) på port C. Fördelningen är oberoende av arbetstryck vid portarna A och B, och kan delas lika eller ojämnt i bestämda delar. Flödesavdelare typ TV har en prioriterad port. Ett variabelt flöde in i porten C är uppdelat i ett delflöde QA, som hålls konstant, och ett restflöde QB. Så snart som en förbrukare stoppas så stoppas flödet till den andra, antingen reduceras det till ett minimalt flöde (typ TQ) eller till ett läckageflöde (typ TV). Det är möjligt att övervinna detta designsärdrag genom att simulera flödet via en tryckbegränsande ventil. Dessa ventiler används i applikationer där en pump skall försörja två ojämnt belastade hydraulik förbrukare, som måste drivas samtidigt och oberoende av varandra (typ TQ) eller om en förbrukare kräver ett konstant flöde (typ TV). Funktioner och fördelar: Riktig delning av flödet

Bruksområde

Användningsområden: Styrsystem, Synkroniserade cylinderrörelser. The flow dividers type TQ divide (collect) total flow entering (exiting) at port C. The distribution is independent of working pressure at ports A and B, and may be divided equally or unequally in predetermined portions. Type TV flow dividers feature privilege division. A variable flow entering at port C is divided into a partial flow QA, which is kept constant, and a residual flow QB. As soon as one consumer’s movement is stopped, the flow to the other is either reduced to a minimal flow (type TQ) or completely reduced to leakage flow (type TV). It is possible to overcome this design feature by simulating flow via a pressure-limiting valve. These valves are used for applications where one pump is required to supply two unevenly loaded hydraulic consumers, which must be driven simultaneously and independently (type TQ) or if one consumer simply requires a constant flow (type TV).

Datablad

K_TQ-en.pdf